Friday, 1 November 2013

LaDIYfest Sheffield Fat Activism workshop

via Obesity Timebomb http://obesitytimebomb.blogspot.com/2013/11/ladiyfest-sheffield-fat-activism.html